JUDr. Ladislav Vostárek – rozhodčí řízení – arbitráž

JUDr. Ladislav Vostárek – rozhodčí řízení – arbitráž

JUDr. Ladislav Vostárek se podílel jako člen rozhodčího senátu na rozhodování více než 400 vnitrostátních i mezinárodních rozhodčích řízeních v různých jurisdikcích.

Převážná většina sporů byla projednávána před stálými rozhodčími soudy, na jejichž seznamech rozhodců je zapsán. Jedná se především o Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, o  Mezinárodní rozhodčí soudu při Hospodářské komoře Rakouska (VIAC) ve Vídni nebo o Rozhodčí soud zahraničního obchodu při Obchodní komoře Černé Hory v Podgorici. Rozhodoval i spory vedené u Rozhodčího soudu ICC v Paříži. Celou řadu zkušeností získal i jako člen rozhodčích senátů vedených ad hoc.

Svoji kvalifikaci rozvíjí pravidelnou účastí na konferencích, pořádaných jednotlivými stálými rozhodčími soudy, stejně jako různými odbornými společnostmi.

Je členem  ASA – Swiss Arbitration Association sdružující více než 1200 členů, praktikujících v oblasti národní či mezinárodní arbitráže a dlouholetým členem Německé instituce pro rozhodčí řízení –  DIS, která má obdobný program a v neposlední řadě celosvětového  Chartered Institute of Arbitrators.

Převážná část významnějších sporů byla z oblasti výstavby infrastruktury či liniových staveb případně z oblasti pozemních staveb. Pro mnohé z nich byly sjednány obchodních podmínky dle některé ze vzorových knih FIDIC, někdy i v lokálně změněné variantě.

Pro zajímavost stojí za zmínku, že se podílel na rozhodování sporů ve věci největších dopravních staveb obou hlavních měst bývalé Československé republiky, tedy Bratislavy i Prahy.

Je schopen vést rozhodčí řízení jako jediný rozhodce, člen rozhodčího senátu jmenovaný některou ze stran, stejně jako předseda rozhodčího senátu v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce, a účastnit se jej v jazyce francouzském, polském a ruském, stejně jako některou ze stran sporu v těchto jazycích před rozhodčím soudem zastupovat.

Působí také jako soudce Mezinárodního odvolacího soudu (International Court of Apeal) při Mezinárodní automobilové federaci (FIA) .

JUDr. Ladislav Vostárek je zakládajícím členem a prezidentem CZIPRA, českého institutu pro popularizaci a revitalizaci arbitráže, což je nezisková organizace, jejímž cíle je zlepšení kvalitativní úrovně i pověsti rozhodčího řízení mezi odbornou i laickou veřejností v tuzemsku i okolních zemích.